Algemene Voorwaarden De Beente Fietsen & Scooters

1.1

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten via de webwinkel van De Beente Fietsen & Scooters, ook handelend onder de naam debeente.nl en debeentemaastricht.nl, hierna te noemen: De Beente Tweewielers, zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Webwinkelvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Maastricht en zullen door ons op verzoek op papier worden toegezonden. Deze online versie is volledig identiek aan de papieren versie.

1.2

Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3

Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4

Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van De Beente Tweewielers worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door De Beente Tweewielers ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1

Alle aanbiedingen van De Beente Tweewielers zijn vrijblijvend en De Beente Tweewielers behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om prijzen, specificaties, teksten en afbeeldingen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.

2.2

Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door De Beente Tweewielers. De Beente Tweewielers is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt De Beente Tweewielers dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief betaling-, handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2

Betaling dient vooraf te geschieden zonder korting of compensatie, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

3.3

Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van De Beente Tweewielers.

3.4

Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door De Beente Tweewielers bent u een bedrag van tweeëntwintig euro en vijftig cent (€ 22,50) aan administratiekosten verschuldigd en indien De Beente Tweewielers haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, onverminderd de bevoegdheid van De Beente Tweewielers om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

3.5

Indien u met enige betaling in gebreke bent, is De Beente Tweewielers gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.6

Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door De Beente Tweewielers.

3.7

Verrekening door opdrachtgever is niet toegestaan. Betaling dient te geschieden zonder korting of inhouding. Tevens heeft de opdrachtgever niet het recht om tot opschorting van betaling van het verschuldigde bedrag over te gaan.

Artikel 4. Levering

4.1

De door De Beente Tweewielers opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

4.2

De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

4.3

Annulering van de opdracht dient door de opdrachtgever schriftelijk te geschieden. Indien De Beente Tweewielers al kosten heeft gemaakt in verband met de opdracht – bijvoorbeeld transportkosten - mogen deze integraal aan de opdrachtgever worden doorberekend. De opdrachtgever dient in elk geval een percentage van het totale bedrag aan bestelde zaken te voldoen gelijk aan 50% van de verkoopwaarde van de bestelde zaken met een minimum van € 75,00 indien deze op de dag van aflevering worden geannuleerd. Er is sprake van annulering indien de onder rembours geleverde zaken op de dag van levering worden geweigerd zonder rechtsgeldige reden. In alle andere gevallen is opdrachtgever bij annulering 20% van de verkoopwaarde van de bestelde zaken met een minimum van € 75,00 aan De Beente Tweewielers verschuldigd.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1

De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan De Beente Tweewielers verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1

U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door De Beente Tweewielers geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

6.2

De Beente Tweewielers garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

6.3

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze site berusten bij De Beente Tweewielers of haar licentiegevers. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van de site te wijzigen, te verkopen, in licentie te geven, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van De Beente Tweewielers.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1

U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten volgens u aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u De Beente Tweewielers daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

7.2

Of een product goed functioneert of aan de overeenkomst beantwoordt, is ter beoordeling van De Beente Tweewielers.

7.3

Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft De Beente Tweewielers de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

7.4

Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan De Beente Tweewielers te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en de plastic verzegeling op de verpakking niet is verbroken, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen. Of een verpakking onbeschadigd is, is ter beoordeling van De Beente Tweewielers.

7.5

Door het bestellen van één of meer producten bevestigt u dat al deze producten op de juiste wijze gecontroleerd, gemonteerd, afgesteld en onderhouden worden door iemand die over voldoende vakkennis beschikt om een betrouwbare en veilige werking te kunnen garanderen.

7.6

De Beente Tweewielers verkoopt producten die door derden zijn geproduceerd. De Beente Tweewielers is niet aansprakelijk voor de kwaliteit, de werking of de betrouwbaarheid van een product, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van grove schuld van De Beente Tweewielers. De Beente Tweewielers speelt iedere aansprakelijkheid hoger dan de aanschafprijs van het product door naar de fabrikant. Het is ter bepaling van de fabrikant van het product of, en zoja op welke wijze, uw schade vergoed wordt. De Beente Tweewielers fungeert hierbij slechts als tussenpersoon.

7.7

De Beente Tweewielers verschaft de inhoud van de webpagina debeente.nl en veloz.nl in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is experimenteel en voor particulier gebruik bedoeld.

7.8

De Beente Tweewielers is slechts aansprakelijk voor directe of indirecte schade aan geleverde zaken en/of eigendommen van De Beente Tweewielers voorzover ontstaan door grove schuld van De Beente Tweewielers of van hen die door De Beente Tweewielers te werk zijn gesteld op de aan haar opgedragen werkzaamheden met dien verstande dat alleen in aanmerking komt die schade waartegen De Beente Tweewielers verzekerd is, dan wel redelijkerwijs in de branche geldende gebruiken, verzekerd behoren te zijn.

7.9

De door De Beente Tweewielers te vergoeden schade wordt - in het geval de verzekeringsmaatschappij om haar moverende redenen geen schade uitkeert - beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag waarop de desbetreffende klacht betrekking heeft.

7.10

Aansprakelijkheid voor vervolgschade wordt uitgesloten.

7.11

Aanspraken ten aanzien van schadeloosstelling van kosten ontstaan door lichamelijk letsel etc. zijn uitgesloten.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie

8.1

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en De Beente Tweewielers, dan wel tussen De Beente Tweewielers en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en De Beente Tweewielers, is De Beente Tweewielers niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van De Beente Tweewielers.

8.2

Mondelinge mededelingen zijn voor De Beente Tweewielers niet bindend, tenzij deze door haar binnen 14 dagen na het doen van deze mededelingen schriftelijk worden bevestigd.

8.3

De eventueel van het aanbod deel uitmakende documenten zijn zo nauwkeurig mogelijk. Zij zijn echter niet bindend.

Artikel 9. Overmacht

9.1

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft De Beente Tweewielers in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat De Beente Tweewielers gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

9.2

Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan De Beente Tweewielers kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 10. Ontbinding

10.1

Onverminderd de haar verder toekomende rechten is De Beente Tweewielers bevoegd zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling de levering van de zaken op te schorten dan wel te beëindigen indien de opdrachtgever:

  • surséance van betaling heeft aangevraagd;
  • in staat van faillissement is verklaard of een aanvraag daartoe is ingediend;
  • zijn bedrijf geheel of gedeeltelijk overdraagt;
  • getroffen wordt door beslagen gelegd door een derde ten laste van zijn bedrijf of hem/haar in privé;
  • in de nakoming van een verplichting is tekortgeschoten, dan wel het voorzienbaar is dat hij/zij daarin zal tekortschieten.

De Beente Tweewielers is hierbij niet gehouden tot enige schadevergoeding of garantie. Alle vorderingen worden terstond volledig opeisbaar. Opdrachtgever dient De Beente Tweewielers in de voorkomende gevallen geheel kosteloos te stellen voor de door haar geleden schade.

Artikel 11. Diversen

11.1

Indien u aan De Beente Tweewielers schriftelijk opgave doet van een adres, is De Beente Tweewielers gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan De Beente Tweewielers schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

11.2

Wanneer door De Beente Tweewielers gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat De Beente Tweewielers deze Voorwaarden soepel toepast.

11.3

Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met De Beente Tweewielers in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door De Beente Tweewielers vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

11.4

De Beente Tweewielers is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

11.5

De voorwaarden blijven van kracht ingeval de onderneming van De Beente Tweewielers dan wel de opdrachtgever geheel of ten dele van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.

11.6

Mocht De Beente Tweewielers een met een opdrachtgever gesloten overeenkomst overdragen aan een derde, geeft de opdrachtgever hiervoor reeds bij voorbaat toestemming.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2

Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.